Ochrana osobných údajov

Osobné údaje uchádzača vyplývajúce z kontaktného formulára a zaslaného životopisu slúžia výhradne výberu uchádzačov o pracovné miesta priamo ponúkané alebo sprostredkovávané spoločnosťou CentralWork Slovakia, s.r.o., IČO: 50017004, zo sídlom Prešov, Keratsínske námestie 1, PSČ 08001, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 32231/P (ďalej len „CentralWork“).

CentralWork ochrana osobných údajov

CentralWork je agenturou práce a osobné údaje můžu byť poskytované ďalším subjektom za účelom sprostredkovávania zamestnania. Udelenie súhlasu k ďalšiemu spracovaniu mimo pracovnú ponuku, na ktorú uchádzač bezprostredne reaguje, je dobrovoľné a môže byť kedykoľvek odvolané. Každý má právo na informáciu o tom, aké osobné údaje, k akému účelu a akým spôsobom sú o ňom spracovávané. Ak subjekt osobných údajov zistí alebo predpokladá, že CentralWork vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu alebo v rozpore so zákonom, alebo pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže subjekt osobných údajov požadovať, aby CentralWork odstranil takto závadný stav.