Odporučte známeho

Zmluvné podmienky programu „Odporuč známeho“

Tieto podmienky programu „Odporuč známeho“ (ďalej len Podmienky) sú zmluvne záväzné medzi Účastníkom programu, Odporučeným kandidátom a Spoločnosťou CentralWork Slovakia, s. r. o.

1. Definícia

1.1. Pre účely tejto zmluvy sú definované nasledujúce termíny:

„Odporučeným kandidátom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá nefiguruje v databáze spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o., hľadá nové zamestnanie a súhlasí s odporúčaním.

„Účastníkom programu“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v okamihu odporučenia registrovaná v databáze spoločnosti CentralWork Slovakia, s.r.o. a poskytla kontaktné informácie na Odporučeného kandidáta.

„Programom“ sa rozumie program „Odporuč známeho“.

„Klientom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v obchodnom vzťahu so spoločnosťou CentralWork Slovakia, s. r. o.

2. Platnosť programu

2.1. Platnosť tohto Programu začína 01.09.2016 a je v platnosti až do ďalšieho oznámenia zo strany spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o.

3. Pravidlá program

3.1. Účastník programu musí byť v okamihu poskytnutia informácií k Odporúčanému kandidátovi registrovaný v databáze spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o.

3.2. Účastník programu musí poskytnúť meno, priezvisko, e-mail a telefón na Odporučeného kandidáta, ktorý súhlasí s odporúčaním a to prostredníctvom formulára na www.centralwork.sk alebo prostredníctvom e-mailu presov@centralwork.eu alebo prostredníctvom svojho nadriadeného alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 512 901 601.

3.3. Odporučený kandidát v okamihu odporúčania zo strany Účastníka programu nefiguruje v databáze spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o. V opačnom prípade bude Účastník programu o tejto skutočnosti informovaný zo strany spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o. a nárok na odmenu v takomto prípade pre Účastníka programu nevzniká.

3.4. Pokiaľ Odporučený kandidát úspešne absolvuje výberové konanie, nastúpi do zamestnania a:

a) odpracuje viac ako 500 hodín ako zamestnanec spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o. má Účastník programu nárok na odmenu formou darčekových poukazov štandardne v hodnote 35,- EUR.

b) alebo neukončí pracovný pomer v skúšobnej dobe ako zamestnanec Klienta, má Účastník programu nárok na odmenu formou darčekových poukazov v hodnote 75,- EUR, 185,- EUR alebo 350,- EUR podľa nastavenia podmienok programu „Odporuč známeho“ pre pracovnú pozíciu, na ktorú bol Odporučený kandidát prijatý do zamestnania zo strany Klienta. Pokiaľ nie je na stránkach www.centralwork.sk stanovené inak, výška odmeny vo vzťahu na pozíciu je definovaná nasledovne:

- administratívne, nižšie technické pozície 75,-EUR

- stredný manažment 185,- EUR

- top manažment 350,- EUR

3.5. Nárok na odmenu podľa týchto podmienok nevzniká, pokiaľ nedôjde k splneniu kritérií podľa článku 3 tejto zmluvy v dobe 12 mesiacov odo dňa odporučenia Odporučeného kandidáta.

4. Vyplatenie odmeny

4.1. CentralWork Slovakia, s. r. o. je povinná zaslať oznámenie o nároku na odmenu na e-mailovú adresu Účastníka programu do 30 kalendárnych dní odo dňa splnenia podmienok tejto zmluvy.

4.2. Odmena bude vyplatená najskôr nasledujúci deň po splnení kritérií podľa tejto zmluvy na základe overenia totožnosti Účastníka programu v sídle spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o., Keratisinské námestie 1, 080 01 Prešov. Účastník programu si odmenu môže vyzdvihnúť do 30 kalendárnych dní od oznámenia zaslaného na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená v prihlasovacom formulári.

5. Všeobecne

5.1. Spoločnosť CentralWork Slovakia, s. r. o. si vyhradzuje právo určiť typ darčekových poukazov.

5.2. Spoločnosť CentralWork Slovakia, s. r. o. si vyhradzuje právo akciu „Odporuč známeho“ a jej pravidlá upraviť, doplniť, zmeniť či zrušiť. Aktuálne podmienky programu Odporuč známeho sú na webových stránkach spoločnosti CentralWork Slovakia, s. r. o.